Omgang Recreatieboerderij van Langeraad met de wet Algemene Verordening  Gegevensbescherming

Recreatieboerderij van Langeraad Recreatieboerderij van Langeraad, gevestigd aan Weelweg 3 4321 AH Kerkwerve, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.recreatievanlangeraad.nl Weelweg 3 4321 AH Kerkwerve 0621624026

S.P. van langeraad is de Functionaris Gegevensbescherming van Recreatieboerderij van Langeraad Hij is te bereiken via info@recreatievanlangeraad.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Recreatieboerderij van Langeraad verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om  zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@recreatievanlangeraad.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Recreatieboerderij van Langeraad verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Recreatieboerderij van Langeraad verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze

geautomatiseerde besluitvorming

Recreatieboerderij van Langeraad neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Recreatieboerderij van Langeraad) tussen zit. Recreatieboerderij van Langeraad gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: data-base mail, jotformuliers om reserveringen te boeken en unicamp reserveringssysteem om de reservering te maken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Recreatieboerderij van Langeraad bewaart uw persoonsgegevens net zo lang dat u dit nodig vindt, U kunt elk gewenst moment u laten uitschrijven d.m.v een mail, dan wordt uw persoonsgegegvens gewist uit onze computer. Bij elke mail naar u toe geven wij de mogelijkheid om u uit te schrijven, dit kan overigens altijd u kunt alle tijden ons een mail geven om u uit te schrijvengeef een mail aan info@recreatievanlangeraad.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Recreatieboerderij van Langeraad verstrekt geen persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Recreatieboerderij van Langeraad gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Recreatieboerderij van Langeraad en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@recreatievanlangeraad.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek

tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Recreatieboerderij van Langeraad wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Recreatieboerderij van Langeraad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@recreatievanlangeraad.nl